Användarvillkor för försäkringsavsnittet i S-mobil

Dessa användarvillkor gäller den tjänst i S-mobil som tillhandahålls av LokalTapiola. Du ska godkänna villkoren innan du börjar använda tjänsten. På S-mobil tillämpas utöver dessa användarvillkor även de allmänna användarvillkoren. för S-mobil.

Förutsättningar för användning

För att få tillgång till alla de tjänster som tillhandahålls av LokalTapiola i S-mobil ska du logga in i S-mobil med dina personliga webbankskoder till S-Banken. I fortsättningen kan du logga in i LokalTapiolas tjänst på det sätt som överenskommits med banken.

Uppgifter om tjänsteleverantören

LokalTapiolas tjänster i S-mobil tillhandahålls av följande bolag (FO-nummer) i LokalTapiola-gruppen (nedan LokalTapiola):

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag (0211034-2), LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag (0201319-8), LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0139557-7), LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0178281-7), LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2246442-0), LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0225907-5), LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0210339-6), LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0208463-1), LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0277001-7), LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134859-4), LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134099-8), LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0205843-3), LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0180953-0), LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2235550-7), LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2647339-1), LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0137458-1), LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (1759597-9), LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0218612-8), LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0135987-5), LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0224469-0), LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0204067-1), LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0282283-3).

Kontaktuppgifterna finns på www.lokaltapiola.fi

Innehåll i LokalTapiolas tjänst

LokalTapiola bestämmer vilka tjänster som tillhandahålls i försäkringsavsnittet i S-mobil, och bolaget har rätt att ändra det tjänstesortiment som tillhandahålls. Till innehållet och villkoren kan tjänsterna avvika från motsvarande tjänster som LokalTapiola tillhandahåller via andra servicekanaler.

I försäkringsavsnittet i S-mobil visas endast grunduppgifterna om dina försäkringar. Detaljerade uppgifter får du genom att logga in i LokalTapiolas nättjänst på http://www.lokaltapiola.fi/nattjanst.

Fakturor som flyttats till en inkassobyrå eller till utmätning visas inte under Fakturor.

Om du har befullmäktigat en annan person att sköta dina försäkringsärenden gäller detta även försäkringsavsnittet i S-mobil. I LokalTapiolas tjänst ser den befullmäktigade fullmaktsgivarens försäkringar, men inga fakturauppgifter. Den befullmäktigade kan inte heller köpa försäkringar eller ändra fakturors förfallodagar.

Personregister

De uppgifter som presenteras i tjänsten grundar sig på de uppgifter som finns i LokalTapiolas kundregister samt försäkrings- och ersättningsregister. Registren hanteras enligt de principer som framgår av registerbeskrivningarna. Behandling av personuppgifter och registerbeskrivning

De uppgifter som presenteras i tjänsten om utbetald Bonus på försäkringsavgifter grundar sig på uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Information om utbeltald Bonus förmedlas inte till LokalTapiola. Genom att registrera i LokalTapiola att du är ägarkund i S-gruppen förmedlar du från S-gruppens ägarkunds- och kundregister din personbeteckning och ditt medlems-/ ärendeuträttningsnummer i andelshandel till LokalTapiola samt befullmäktigar LokalTapiola at förmedla uppgifter om försäkringspremier som betalats efter registreringen till S-gruppens ägarkund- och kundregister för utbetalning av Bonus.

Datasäkerhet och ansvar för användning av S-mobil

När du har registrerat dig som användare och loggat in godkänner du att tjänsten är tillgänglig för dig utan separat ny inloggning tills du uttryckligen loggar ut ur appen. För att se dina försäkringsuppgifter ska du identifiera dig på det sätt som överenskommits med banken.

Förvara den enhet som du är inloggad i S-mobil med omsorgsfullt. Om du förlorar den enhet som du är inloggad i S-mobil med eller om det i övrigt finns en risk för eller misstanke om att appen används orättmätigt, ska du kontakta S-Bankens Spärrtjänst för bankkoder (numret finns på www.s-banken.fi, i S-mobil och i kodtabellen) och be att spärrtjänsten spärrar tjänsten.

Alla avtal och meddelanden som påverkar försäkringstagarens, den försäkrades eller försäkringsbolagets rättigheter eller skyldigheter och som har tecknats eller skickats i appen medan du har varit inloggad ligger på ditt ansvar tills du har bett spärrtjänsten spärra tjänsten.

Kundrådgivning och rättsskyddsmedel utanför domstol

Vid frågor om detta avtal och dessa villkor ska du alltid i första hand kontakta LokalTapiola. Eventuella krav ska framställas skriftligen. Du kan hänskjuta meningsskiljaktigheter om dessa villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (www.fine.fi) eller konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling.

Forum och tillämplig lag

Tvister om de tjänster som tillhandahålls av LokalTapiola behandlas i Esbo tingsrätt eller i en annan tingsrätt i Finland inom vars domsaga du har din hemvist eller permanenta bostad. Om du inte är bosatt i Finland behandlas tvisterna i Esbo tingsrätt.

På dessa tjänster tillämpas Finlands lag.